پیشنهاد ویژهآموزش تعمیرات موبایل و آموزش plc در آموزشگاه فن آموزان همراه با معرفی به کار و کارآموزی برگزار می شود.