همکاری با ما

برای پیوستن به ما و جهت تدریس در بزرگترین آموزشگاه فنی و حرفه ای کشور، چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف با شما تماس گرفته خواهد شد.

Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 5 MB.
9 − 3 =