برنامه کلاسی دوره های آموزشی آموزشگاه فن آموزان

نام دوره تاریخ شروع روز ساعت
آموزش تابلو برق صنعتی

19 خرداد ماه

26 خرداد ماه

31 خرداد ماه

2 تیر ماه

شنبه تا سه شنبه

شنبه تا سه شنبه

پنجشنبه ها

شنبه و دوشنبه ها

ساعت 9 الی 12

ساعت 13 الی 17

ساعت 14 الی 18

ساعت 17 الی 20

آموزش PLC ( پی ال سی )

31 خرداد ماه

10 تیر ماه

19 مرداد ماه

30 شهریور ماه

5 مهر ماه

پنجشنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

جمعه ها

جمعه ها

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 13 الی 17

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات موبایل

17 خرداد ماه

9 تیر ماه

9 تیر ماه

14 تیر ماه

28 تیر ماه

فوق تخصصی - 3 تیر ماه

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 12

ساعت 12 الی 15

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 15 الی 20

آموزش برق ساختمان

درجه 2 - 13 خرداد ماه

درجه 2 - 17 خرداد ماه

درجه 2 - 19 خرداد ماه

درجه 2 - 9 تیر ماه

درجه 2 - 12 تیر ماه

درجه 2 - 14 تیر ماه

درجه 1 - 26 خرداد ماه

درجه 1 - 2 تیر ماه

یکشنبه و سه شنبه ها

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه ها

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

روزهای زوج

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش هوشمند سازی ساختمان

19 خرداد ماه

شنبه تا سه شنبه

ساعت 12 الی 17

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

مکانیکی - 17 خرداد ماه

مکانیکی - 19 خرداد ماه

مکانیکی - 26 خرداد ماه

مکانیکی - 31 خرداد ماه

مکانیکی - 9 تیر ماه

مکانیکی - 16 تیر ماه

مکانیکی - 21 تیر ماه

برد - 17 خرداد ماه

برد - 24 خرداد ماه

برد - 27 خرداد ماه

برد - 27 خرداد ماه

برد - 14 تیر ماه

برد 21 تیر ماه

خرد - 22 خرداد ماه

خرد - 17 تیر ماه

پنجشنبه و جمعه ها

روزهای زوج

روزهای زوج

پنجشنبه و جمعه ها

روزهای زوج

روزهای زوج

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

پنجشنبه و جمعه ها

پنجشنبه و جمعه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

یکشنبه و سه شنبه ها

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 14

ساعت 15 الی 20

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

12 خرداد ماه

21 خرداد ماه

31 خرداد ماه

2 تیر ماه

12 تیر ماه

29 شهریور ماه

روزهای زوج

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 13

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات دوربین مدار بسته

19 خرداد ماه

روزهای زوج

ساعت 15 الی 17

آموزش نصب دوربین مدار بسته

26 و 27 خرداد ماه

2 تیر ماه

شنبه و یکشنبه

روزهای زوج

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب جک برقی

12 خرداد ماه

21 خرداد ماه

3 تیر ماه

16 تیر ماه

شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب کرکره برقی

13 خرداد ماه

23 خرداد ماه

4 تیر ماه

18 تیر ماه

یکشنبه

چهارشنبه

دوشنبه

دو شنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای

16 خرداد ماه

26 خرداد ماه

6 تیر ماه

20 تیر ماه

چهارشنبه

شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب سانترال

کم ظرفیت - 19 خرداد ماه

کم ظرفیت - 30 خرداد ماه

کم ظرفیت - 11 تیر ماه

پر ظرفیت - فقط خصوصی برگزار میشود.

شنبه

چهار شنبه

دوشنبه

در طول هفته

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

با هماهنگی استاد

آموزش تعمیرات ماشین های اداری

26 خردادماه

9 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 12

ساعت 9 الی 12

آموزش سیم پیچی موتور

19 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

آموزش تعمیرات پکیج

12 خرداد ماه

12 خرداد ماه

9 تیر ماه

9 تیر ماه

14 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 14

آموزش نصب پکیج

12 خرداد ماه

12 خرداد ماه

9 تیر ماه

9 تیر ماه

14 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 12

ساعت 16 الی 19

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات کولر گازی (اسپلیت)

12 خرداد ماه

9 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 16

ساعت 13 الی 16

آموزش نصب کولر گازی

12 خرداد ماه

9 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 16

ساعت 13 الی 16

آموزش تعمیرات قفل و شیشه بالابر خودرو

2 تیر ماه

23 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 14 الی 17

آموزش کلید سازی و قفل سازی

درجه 2 - 12 خرداد ماه

درجه 2 - 19 خرداد ماه

درجه 2 - 26 خرداد ماه

درجه 2 - 2 تیر ماه

درجه 2 - 9 تیر ماه

درجه 2 - 14 تیر ماه

درجه 2 - 16 تیر ماه

درجه 1 - 12 خرداد ماه

درجه 1 - 23 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت17 الی 20

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 17

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

آموزش تعمیرات دوچرخه

26 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 18

آموزش تعمیرات موتور سیکلت

24 خرداد ماه

2 تیر ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 18

ساعت 14 الی 18

آموزش لوله کشی ساختمان

2 تیر ماه

23 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 14

آموزش تابلو روان و ال ای دی

فقط خصوصی برگزار میشود

در طول هفته

با هماهنگی استاد

آموزش جلوبندی سازی خودرو

10 خرداد ماه

19 خرداد ماه

30 تیر ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 18

ساعت 10 الی 13

ساعت 10 الی 13

آموزش تعویض روغنی و آپاراتی

31 خردا ماه

18 تیر ماه

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 الی 17

ساعت 10 الی 13

آموزش مکانیک خودرو

درجه 2 - 26 خرداد ماه

درجه 2 - 26 خرداد ماه

ورجه 2 - 18 تیر ماه

درجه 2 - 13 مرداد ماه

درجه 1- 18 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 17 الی 20

ساعت 10 الی 13

ساعت 17 الی 20

ساعت 10 الی 13

ساعت 14 الی 17

آموزش کابینت سازی

12 خرداد ماه

12 خرداد ماه

21 خرداد ماه

31 خرداد ماه

2 تیر ماه

2 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 12

ساعت 12 الی 15

ساعت 15 الی 18

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 15

ساعت 9 الی 12

آموزش نصب آسانسور

26 خرداد ماه

روزهای زوج

ساعت 16 الی 19

آموزش نقاشی خودرو

12 خرداد ماه

19 خرداد ماه

26 خرداد ماه

9 تیر ماه

9 تیر ماه

16 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 17

ساعت 9 الی 14

آموزش صافکاری خودرو ( pdr و سنتی )

سنتی - 12 خرداد ماه

سنتی - 21 خرداد ماه

سنتی - 9 تیر ماه

سنتی - 9 تیر ماه

پی دی آر - 21 خرداد ماه

پی دی آر - 9 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13 الی 16

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 13

ساعت 13 الی 18

ساعت 16 الی 18

ساعت 16 الی 18

آموزش فیبر نوری

10 و 11 خرداد ماه

پنجشنبه و جمعه ها

ساعت 9 الی 17

آموزش نصب اعلام حریق

9 خرداد ماه

16 خرداد ماه

2 تیر ماه

13 تیر ماه

چهارشنبه

چهارشنبه

شنبه

دوشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

آموزش نصب اعلام حریق آدرس پذیر

فقط خصوصی

در طول هفته

با هماهنگی استاد

آموزش تعمیرات ایسیو

3 تیر ماه

13 خرداد ماه

10 تیر ماه

یکشنبه تا چهارشنبه

یکشنبه تا چهارشنبه

یکشنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 16

ساعت 9 الی 16

ساعت 17 الی 20

آموزش برق خودرو

درجه 2 - 10 خرداد ماه

درجه 2 - 19 خرداد ماه

درجه 2 - 21 خرداد ماه

درجه 2 - 24 خرداد ماه

درجه 2 - 2تیر ماه

درجه 2 - 14 تیر ماه

درجه 2 - 16 تیر ماه

درجه 2 - 28 تیر ماه

درجه 1 - 10 تیر ماه

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه ها

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه ها

یکشنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 13

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

ساعت 9 الی 14

ساعت 9 الی 13

ساعت 17 الی 20

ساعت 14 الی 18

ساعت 17 الی 20

آموزش گیربکس اتوماتیک و دستی

26 خرداد ماه

13 مرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 17

ساعت 14 الی 17

آموزش رباتیک

درجه 2 - 19 خرداد ماه

درجه 1 - 2 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 16

ساعت 14 الی 16

آموزش طراحی برد الکترونیکی

17 خرداد ماه

19 خرداد ماه

برد پیشرفته - 19 خرداد ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 17 الی 20

ساعت 9 الی 13

آموزش نصب دزدگیر ماشین

21 خرداد ماه

9 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 16

ساعت 14 الی 16

آموزش نصب ضبط و باند خودرو

12 خرداد ماه

2 تیر ماه

16 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14 الی 16

ساعت 14 الی 16

ساعت 14 الی 16

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

31 خرداد ماه

9 تیر ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا سه شنبه

ساعت 9 الی 16

ساعت 9 الی 12

آموزش لیسه گیری بدنه خودرو

10 خرداد ماه

30 تیر ماه

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 16

ساعت 9 الی 12

آموزش قرارداد‌ نویسی

19 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 13

آموزش باریستا

19 خرداد ماه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 الی 16

آموزش جوشکاری (SMAW)

جوشکاری برق - 10 خرداد ماه

(co2) - 12 خرداد ماه

آرگون - 12 خرداد ماه

بازرسی جوش - 12 خرداد ماه

جوشکاری برق - 21 خرداد ماه

پنجشتبه ها

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 14

ساعت 16 الی 18

ساعت 18 الی 20

ساعت 13 الی 16

ساعت 9 الی 12

آموزش تعمیرات لپ تاپ و کامپیوتر

12 خرداد ماه

2 تیر ماه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 12

ساعت 9 الی 12

آموزش بازیگری

1 تیر ماه

شنبه و جمعه ها

ساعت 15 الی 19

آموزش تدوین

2 تیر ماه

شنبه ها

ساعت 16 الی 19

آموزش فیلم برداری و نورپردازی

مقدماتی - 2 تیر ماه

فیلمبرداری سینمایی - 7 تیر ماه

شنبه ها

پنجشنبه ها

ساعت 10 الی 13

ساعت 12 الی 18

آموزش عکاسی دیجیتال

دیجیتال - 3 تیر ماه

پرتره و آتلیه - 4 تیر ماه

صنعتی و تبلیغاتی - 4 تیر ماه

یکشنبه و چهارشنبه ها

دوشنبه و سه شنبه ها

دوشنبه و سه شنبه ها

ساعت 10 الی 13

ساعت 10 الی 14

ساعت 15 الی 19

آموزش بازیگری کودک و نوجوان

3 تیر ماه

یکشنبه و دوشنبه ها

ساعت 14 الی 18

آموزش کارگردانی (تئاتر و سینما)

سینما - 1 تیر ماه

تئاتر - 3 تیر ماه

جمعه ها

یکشنبه ها

ساعت 17 الی 20

ساعت 17 الی 20

آموزش طراحی صحنه

12 تیر ماه

سه شنبه ها

ساعت 14 الی 17

آموزش گریمور سینمایی

12 تیر ماه

سه شنبه ها

ساعت 17 الی 20

آموزش فیلم سازی

6 تیر ماه

چهارشنبه و پنجشنبه ها

ساعت 12 الی 18

آموزش صدابرداری

6 تیر ماه

چهارشنبه ها

ساعت 14 الی 19

آموزش نمایشنامه و فیلمنامه نویسی

نمایشنامه نویسی - 1 تیر ماه

فیلمنامه نویسی - 7 تیر ماه

جمعه ها

پنجشنبه ها

ساعت 17 الی 20

ساعت 13 الی 16

آموزشگاه فنی حرفه ای فن آموزان

14 پاسخ به “برنامه کلاس ها”

  • سلام و وقت بخیر.
   بزودی انشالله به مشهد هم خواهیم آمد با شعبه جدید.

  • سلام. اپلیکشن آموزشی نداریم. تمامی دوره ها بصورت آنلاین نیز برگزار می شود که کیفیت ویدئو های آموزشی بسیار بالاست و کلاس های عملی شبیه سازی شده است. ویدئوهای ضبط شده در اختیار کارآموزان قرار می گیرد. برای جزئیات بیشتر با شماره 02191321001 تماس بگیرید.

 1. سلام
  لطفا کلاسهایی که دارای دو درجه هستند پشت سر هم بزارید مثل برق ساختمان که درجه یک و دو داره
  برای بهمن ماه درجه 1 از اول بهمن شروع میشه و درجه 2 از 6 بهمن
  یک دوره کامل مثلا درجه 1 و درجه 2 باهم بزارید

 2. با سلام، آیا آموزشگاه فن آموزان در این ایام کرونایی تعطیل است؟

  • سلام
   لطفا برای اطلاع از زمان برگزاری کلاسها با آموزشگاه تماس بگیرید

 3. لطفا اگه امکان داره باتوجه به شیوع کرونا دوره ها رو فشرده برگزار کنید که ما شهرستانی ها بتونیم شرکت کنیم، به طور مثال روزی دوساعت برای کلاس سیم پیچی برای شرکت افراد شهرستانی واقعا سخته

  • سلام وقت بخیر ، آموزشگاه دوره های آنلاین هم برگزار میکنه شما میتونید تووی این دوره ها شرکت کنید

   • ممنون. ولی منظورم کلاس حضوری بود، لطفا اگه امکان داره این کار رو انجام بدین، حتما دوستان استقبال خواهند کرد

    • لطفا با آموزشگاه تماس بگیرید بیشتر و بهتر راهنمایی خواهید شد. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آموزشگاه فن آموزان فیدار می‌باشد. (طرف قرارداد با خانه کارگر)
بستن X
تماس با فن آموزان تلگرام واتس آپ ایتا روبیکا بله