نحوه آموزش در مرکز به چه صورت است؟

نحوه آموزش در این آموزشگاه به گونه ای است که ابتدا مربی تمام اصول نصب را بطور تئوری و عملی بیان می کند و در پایان کارآموزان خودشان به صورت عملی اقدام به نصب می نمایند تا در صورت داشتن مشکل با راهنمایی مربی خود مشکل را حل نمایند

برای دریافت مدرک بین المللی چه باید بکنیم؟

برای دریافت هر یک از مدارک بین اللملی متقاضی باید در دوره مربوط به آن شرکت نماید و در انتهای دوره در آزمونی که از طریق آموزشگاه گرفته می شود نمره قبولی را کسب نماید

مدت زمان صدور مدرک و ارسال آنها به کارآموزان چه میزان است؟

از زمانی که شما در آزمون نمره قبولی را کسب نمایید حداقل سه هفته و حداکثر دو هفته بعد گواهینامه شما ارسال میگردد.

4