آموزش انواع زبان های برنامه نویسی plc

در برنامه نویسی plc ، 5 زبان متداول وجود دارد. یکی از اولین و شاید مهم ترین مزیت های این موضوع در این است که بر روی یک سیستم قابل برنامه نویسی (مانند plc)، می تواند برنامه نویس با توجه به برنامه که به آن سپرده شده است یکی از زبان ها که قابلیت پیاده سازی ساده تر یا بهتر برای آن وجود دارد را استفاده کند.